Regulamin Sklepu internetowego ColorCase.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ColorCase.pl z 15.11.2015

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego ColorCase.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.colorcase.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firma Handlowa Grażyna Sala a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Prowadzący Sklep – Firma Handlowa Grażyna Sala, NIP 6311366278, REGON 273507434 z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 19/5, kod pocztowy 44-100.

 II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.colorcase.pl;

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.colorcase.pl, prowadzony jest przez Firma Handlowa Grażyna Sala, NIP 6311366278, REGON 273507434 z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 19/5, kod pocztowy 44-100.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.

c) minimalna zalecana szerokość ekranu 320px.

d) Java Script

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący Sklep ColorCase.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu colorcase.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego ColorCase.pl jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

3.2. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę poprzez zapisanie się do newslettera na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Prowadzącego Sklep zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.). Klient w dowolnym czasie może wypisać się z newslettera.

3.5. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: - podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, - dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego, - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego Sklep. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego Sklep.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.colorcase.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Prowadzący Sklep w ramach realizacji umowy zobowiązuje się przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenia do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony ale nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów realizowana jest na cały świat i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Wysyłka zamówionych Towarów realizowana jest z Wielkiej Brytanii w dni robocze. Po stronie angielskiej przesyłki obsługiwane są przez Royal Mail, odpowiednika Poczty Polskiej. Royal Mail przekazuje drogą lotniczą przesyłki do Polski w której obsługę przejmuje Poczta Polska i doręcza Klientom. Koszt i czas dostawy wskazane są przed zakupem na kartach towarów. Dodatkowo koszt i czas dostawy wskazywane są w czytelny i jasny sposób w trakcie procesu składania Zamówienia.

5.3. Towar wysyłany jest do 24 godzin licząc od momentu wysłania przez Klienta Zamówienia z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Zamówienia złożone i zapłacone w piątek, sobotę lub niedzielę wysyłane są w następny dzień roboczy czyli w poniedziałek (w takim przypadku czas dostawy liczony jest od poniedziałku). Czas dostawy liczony jest od dnia rozliczenia płatności plus 24 godziny na wysyłkę.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 21 dni, przeważnie jest to 7-15 dni (98% przypadków).

5.5. Przesyłki nie są objęte systemem śledzenia.

5.6. Dostawa za pobraniem płatności przy odbiorze nie jest realizowana.

5.7. Jeżeli zamówiony Towar nie dotrze do 21 dni liczonych od dnia wysyłki lub dotrze uszkodzony Klient ma obowiązek powiadomić o tym Prowadzącego Sklep. Prowadzący Sklep rozpocznie procedurę reklamacyjną która trwa do 10 dni. W przypadku zaginięcia towaru w transporcie lub dostarczenia uszkodzonego towaru Prowadzący Sklep zaproponuje Klientowi zwrot pełnej płatności lub ponowną wysyłkę całkowicie za darmo. Klient decyduje które rozwiązanie wybiera. Zgłoszenia należy kierować na adres sklep@colorcase.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu.

5.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.colorcase.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.

 VI. Ceny i sposoby płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki. W związku z dostawą z zagranicy Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu cła itp. Klient składając zamówienie płaci tylko za przedmiot/przedmioty plus koszty dostawy.

6.2. Sklep udostępnia następujące metody płatności:

a) przelew na numer konta bankowego: ING Bank Śląski: numer rachunku: 54 1050 1298 1000 0091 3137 1198, Firma Handlowa Grażyna Sala,

b) płatność w systemie płatności elektronicznych Przelewy24, Paypal,

c) zapłata kartą płatniczą Maestro, VISA, Visa Electron, Mastercard za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d) płatność przy odbiorze nie jest realizowana.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14-dni od otrzymania przesyłki. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do złożenia jednoznacznego oświadczenia w formie informacji przesłanej przez e-mail na adres sklep@colorcase.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie nie jest wymagane. Sklep dopuszcza odstąpienie od umowy w formie elektronicznej w drodze przeprowadzenia procedury zwrotu w panelu Klienta.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Prowadzący Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przekaże Klientowi adres do wysyłki w Wielkiej Brytanii łącznie z instrukcją procedury zwrotu. 

7.3. Koszty odesłania Towaru do Wielkiej Brytanii ponosi Klient.

7.4. Zwrot płatności na rzecz Klienta dokonywany jest w taki sposób w jaki Klient wniósł płatność lub w inny uzgodniony sposób, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu zwrotu płatności.

7.5. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności łącznie z kosztami przesyłki poniesionymi w chwili składania zamówienia. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

8.2. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.3. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana jeżeli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży. Reklamacja składana jest w formie zgłoszenia przez e-mail z dołączeniem dokumentacji zdjęciowej z opisem wady. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres sklep@colorcase.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu. Złożenie reklamacji możliwe jest również w panelu Klienta przez skorzystanie z dedykowanej funkcji dostępnej po zalogowaniu. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania zgłoszenia.

8.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Prowadzący Sklep zaproponuje Klientowi ponowną wysyłkę nowego Towaru lub zwrot pełnej płatności w terminie do 14 dni. Klient decyduje która rozwiązanie wybiera.

8.5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klient zostanie o tym poinformowany przez e-mail w formie opinii z wyjaśnieniami niezasadności reklamacji.

8.3. Prowadzący Sklep nie jest producentem towarów.

 IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Prowadzący Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać przez e-mail na adres sklep@colorcase.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklep.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Życzymy udanych zakupów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel